In 9 stappen naar een lokaal horizontaal integratiebeleid

1. Via alle beleidsdomeinen

Een integratiebeleid realiseert u het best via een horizontale beleidsvoering. Initiatieven en beleidsmaatregelen, gericht op de integratie en participatie van ál uw inwoners, vertrekken immers vanuit de verschillende beleidsdomeinen. Bij het uittekenen van een horizontaal integratiebeleid gaat u kijken naar welke beleidsinstrumenten u kan inzetten binnen de verschillende beleidsdomeinen. Die instrumenten bieden een antwoord op de noden en knelpunten die u ervaart inzake de integratie en participatie van uw bevolking.

2. Breed draagvlak creëren

Een breed politiek draagvlak is een noodzaak om tot een horizontaal lokaal integratiebeleid te komen. Over de verschillende beleidsdomeinen heen is er consensus nodig over een integratiebeleid dat zich richt tot de gehele samenleving met aandacht voor specifieke noden en behoeftes. 

3. Samenwerking tussen de beleidsdomeinen

Samenwerking en coördinatie over de beleidsdomeinen heen is noodzakelijk om een coherente beleidsvisie op integratie te behouden en om te vermijden dat werk dubbel wordt gedaan of dat bepaalde knelpunten over het hoofd worden gezien. Een gemeentelijk integratiebeleid is hét beleid bij uitstek dat binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) geïntegreerd zal opgenomen worden. Heb er daarom binnen elke stap in het plannings- en uitvoeringsproces aandacht voor.

4. Analyseer je gemeente

U vertrekt vanuit een grondige analyse van de situatie. Integreer de gegevens over uw lokale diversiteit in de algemene omgevingsanalyse. Gebruik hiervoor het Draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit dat het Agentschap voor Integratie en Inburgering (AgII) ontwikkelde. Via een eenvoudig invulsjabloon bekomt u een cijferrapport met de lokale statistieken over mensen met een buitenlandse herkomst. Het helpt u antwoorden formuleren op vragen zoals ‘Hoeveel personen van buitenlandse herkomst wonen in mijn gemeente en uit welke landen zijn ze afkomstig?’ en ‘Hoeveel kinderen in mijn gemeente spreken thuis een andere taal dan het Nederlands?’

5. Ga voor kwaliteitsvolle beleidsinformatie

Heb in uw analyse ook aandacht voor het kwalitatieve luik. In het Draaiboek omgevingsanalyse lokale diversiteit vindt u handige instrumenten, tips en voorbeelden om onderbouwde en kwalitatieve beleidsinformatie te verkrijgen, aanvullend op de lokale statistieken diversiteit. ‘Hoe gaan onze eigen diensten om met de aanwezige diversiteit?’ en ‘Hoe kan ik anderstalige inwoners bevragen?’ zijn voorbeeldvragen waarop u antwoorden krijgt. U vindt dit draaiboek op de website van het AgII. U vindt er eveneens de contactgegevens van   de medewerkers die u graag ondersteunen bij het opmaken van uw omgevingsanalyse. 

6. Samenwerking met niet-gemeentelijke overheidsdiensten

Als gemeente voert u de lokale regie over het integratiebeleid. Regionale actoren, actief op het grondgebied (bv. CAW en andere welzijnspartners, gezondheidszorg, CGGZ, CBE en Riso, het AgII) kunnen worden betrokken bij de realisatie van uw integratiebeleid. Vanuit uw lokale regierol bent u als lokaal bestuur het beste geplaatst om de lokale noden aan te geven. Dit kan resulteren in gemeenschappelijke acties, afspraken of zelfs samenwerkingsovereenkomsten. U bespreekt vervolgens of zij eigen middelen (verkregen via bovenlokale financiering) inzetten of u als lokaal bestuur investeert en op die manier eigen accenten legt als antwoord op een specifieke lokale nood.

7. Formuleren van beleidsdoelstellingen en acties

Uit vorige acties en geïntegreerd in de beleidsplanning formuleert u beleidsdoelstellingen en acties. Deze zijn best maximaal afgestemd op elkaar om op een inclusieve manier de gehele bevolking tot participatie te stimuleren. 

8. Plannen en acties in de praktijk omzetten

Realisatie van vooropgestelde acties, doelen en projecten. Voorbeelden van onderdelen om een gemeentelijk integratiebeleid te realiseren in maximale samenwerking met het werkveld zijn: een warm onthaalbeleid creëren, een taalbeleid vormgeven, buddyprojecten organiseren, taalstimulering en creëren van bijkomende oefenkansen Nederlands, onderwijsondersteunende maatregelen implementeren, toegankelijke gezondheidszorg voorzien, enz.

9. Rapporteren, opvolgen en evalueren binnen de BBC

Rapportering, bijsturing en evaluatie van de behaalde resultaten binnen de BBC.

Uw partner
AII
Taaldrempels verkleinen