Sociale koopwoningen

Voorrang van eigen inwoners voor sociale koopwoningen

Ook voor sociale koopwoningen3 kan lokale binding een rol spelen. Dan spreekt men van ‘voldoende band’. Wie over een voldoende band beschikt met de gemeente - waar het onroerend goed gelegen is - geniet voorrang. Om die voldoende band aan te tonen moet de kandidaat-koper voldoen aan één of meer van de volgende voorwaarden:

gedurende ten minste zes jaar onafgebroken gewoond hebben in de gemeente of in een aangrenzende gemeente, gelegen in het werkgebied van een sociale huisvestingsmaatschappij;

2° werkzaamhedenverrichten in de gemeente, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag nemen;

op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd.

Maar zoals ook geldt voor sociale huur, kan deze invulling van lokale binding geen rekening houden met mobiliteit tussen buurgemeenten doordat de ‘gemeente van toewijzing’ het criterium is. Net zoals hoger kan een oplossing erin bestaan om te streven naar een sociale mix door de combinatie met Vlabinvest apb.

Bovendien zijn beide toewijzingssystemen enkel een hulp voor wie een laag inkomen heeft dat voldoet aan de inkomensplafonds inzake sociale huur of koop.

Daarnaast zijn er ook oplossingen aangereikt voor wie meer verdient.