Omzendbrieven en Septemberdecreet

Het wettelijke taalgebruik in gemeentebesturen en andere openbare diensten van het Nederlandse taalgebied in België wordt verduidelijkt in meerdere omzendbrieven:

> Omzendbrief VR 97/29 van 7 oktober 1997 betreffende het “taalgebruik in de diensten van de Vlaamse Regering” (omzendbrief Van den Brande);

> Omzendbrief BA 97/22 van 16 december 1997 betreffende het “taalgebruik in gemeentebesturen van het Nederlandse taalgebied” (omzendbrief Peeters);

> Omzendbrief WEL 98/01 van 3 februari 1998 betreffende het “taalgebruik in de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Nederlandse taalgebied” (omzendbrief Martens);

> Omzendbrief BA-2005/03 van 8 juli 2005 betreffende het “taalgebruik in de gemeente- en O.C.M.W.-besturen en in de intergemeentelijke samenwerkings- verbanden – interpretatie en gevolgen van de arresten van de Raad van State van 23 december 2004” (omzendbrief Keulen);

> Omzendbrief BB 2010/03 van 7 mei 2010 betreffende het “Verbod op registratie van taalvoorkeur” (omzendbrief Bourgeois);

> Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen. (Septemberdecreet).

Deze documenten zijn beschikbaar op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur en op www.docu.vlaamserand.be.

Uw partners

documentatiecentrum

Lokaal bestuur