Projecten rond taalstimulering in de vrije tijd

Gemeente Asse - Taalstage Nederlands in schoolvakanties, taalstage Nederlands op woensdagnamiddag tijdens schoolweken, taalcoach ter ondersteuning van de buitenschoolse kinderopvang

In samenwerking met: vzw Hakuna Matataal, Oscarcrew vzw, vzw 'de Rand', Kanak vzw

De gemeente Asse wil taalstimulering verankeren door in te zetten op drie sporen. Om te beginnen komen er taalstages tijdens de schoolvakanties, met op het einde telkens een toonmoment voor de ouders. Van dat toonmoment wil de gemeente gebruikmaken om haar dienstverlening beter bekend te maken bij anderstalige ouders. Daarnaast komt er op woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar een professioneel taalstimulerend aanbod. Tot slot wordt er ook aan taalcoach ingeschakeld om de begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang te ondersteunen.

Gemeente Beersel - Taalstimulering in Beersel: een gecoördineerd en continu traject

In samenwerking met: verschillende basisscholen, OVSG, OCMW Beersel, 3wplus (De Malleboot), vzw 'de Rand', Agentschap Integratie en Inburgering, bibliotheek Beersel, de Horizon vzw, vzw BiebaBeleven, vzw Hakuna Matataal, PIN vzw

Met haar leesklassen, Boekenstoet en taalstages in vakantieperiodes zette de gemeente Beersel al heel wat stappen op het vlak van taalstimulering. Dat bestaande aanbod wordt verder uitgebreid en daarnaast komen er nieuwe initiatieven, zoals ‘taaldagen’, naschoolse taalactiviteiten, taalstimulerende activiteiten op evenementen en taalstages voor tieners van de eerste graad secundair. Verder stelt de gemeente een deskundige taalstimulering aan en schakelt ze taalcoaches in om de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking te ondersteunen. Tot slot komt er een stuurgroep taalstimulering waarin lokale en bovenlokale partners 2 keer per jaar ervaringen en ideeën uitwisselen.

Gemeente Grimbergen - Spelen met Nederlands

In samenwerking met: vzw 'de Rand', Groep INTRO vzw, Babbelbad, Samen spelen met taal

De gemeente Grimbergen wil er in de eerste plaats voor zorgen dat de kinderen met de hoogste noden beter hun weg vinden naar de bestaande initiatieven. Het wekelijkse ‘Babbelbad’ krijgt een tweede locatie en er komt meer promotie voor de maandelijkse spelnamiddagen, die op termijn tweewekelijks zullen plaatsvinden. Ter aanvulling zullen vrijwilligers in de laatste volle week van augustus een intensieve ‘Taalspeelweek’ organiseren, in samenwerking met de monitoren van de speelpleinwerking. De speelpleinwerking zelf wordt ook inclusiever met een gericht activiteitenaanbod voor anderstalige kinderen en verschillende voetbalclubs krijgen taalcoaching zodat het Nederlands er de voertaal blijft. Daarnaast komt er een halftijdse medewerker die de meest kwetsbare gezinnen zal benaderen en de rol van taalcoach zal opnemen.

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw - Ga Horizon-Taal!

In samenwerking met: Panta Rhei vzw, Hakuna Matataal vzw, Groep INTRO vzw, vzw 'de Rand', Agentschap Integratie en Inburgering, PIN vzw

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil taalstimulering tot een evidentie maken binnen het volledige vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Dat doet ze onder meer door taalgerichte hulpmiddelen en ondersteuning aan te reiken aan de speelpleinwerking en sportclubs. Op die manier vinden anderstalige kinderen gemakkelijker aansluiting bij bestaande oefenkansen. Daarnaast komt er ook een extra aanbod aan leer- en oefenkansen Nederlands, in de vorm van taalstages, taalateliers, workshops, spelnamiddagen en voorleesinitiatieven. Met dit aanvullend aanbod wil de gemeente de drempel nog verlagen voor de meest kwetsbare doelgroepen.

Gemeente Overijse - Taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang

In samenwerking met: vzw 'de Rand', vzw NatuurTalent, verschillende gemeentelijke diensten, verschillende scholen

Samen met heel wat partners neemt de gemeente Overijse verschillende initiatieven om het Nederlands van kinderen met een taalachterstand te versterken. Zo organiseert ze op het einde van de zomervakantie een taaloefenstage en biedt ze samen met vzw 'de Rand' een opleidingstraject rond taalstimulering aan voor vrijwilligers en begeleiders in de vakantiewerking en buitenschoolse opvang. Verder wil de gemeente anderstalige kinderen beter toeleiden naar de reguliere vakantiewerking en komt er meer taalstimulerend aanbod in het cultuurcentrum, de bib en bij evenementen. Denk bijvoorbeeld aan voorleesuurtjes, toegankelijke familievoorstellingen, Nederlandse taallessen en een nieuw Taalpunt Jeugd.

Groep INTRO vzw - Zaventaal: een taalcoach versterkt jeugd en vrije tijd in Zaventem

In samenwerking met: gemeente Zaventem (integratiedient, vrijetijdsdiensten, Huis van het Kind), Riso Vlaams-Brabant, vzw 'de Rand'

Voor dit project werkt Groep INTRO vzw nauw samen met de gemeente Zaventem, die er een regierol in opneemt. Centraal staat het inzetten van een taalcoach, wat de gemeente toelaat om de bestaande taalstages en -activiteiten in vakantieperiodes en op schoolvrije momenten uit te breiden. Daarnaast focust het project op de ondersteuning en vorming van vrijwilligers en verenigingen, zodat taalstimulering meer aandacht krijgt in het reguliere vrijetijdsaanbod. Bedoeling is om te komen tot een netwerk van partners en organisaties die hun expertise rond taalstimulering onderling opbouwen en uitwisselen.

OCMW Dilbeek - Dilbeek + taal = sterk verhaal!

In samenwerking met: De Klasbak vzw, EVA-vzw Cultuur & Samenleven Dilbeek

De gemeente Dilbeek wil een toegankelijk, kwaliteitsvol en gedifferentieerd aanbod ontwikkelen rond taalstimulering. Voor kinderen die al een goede basis van het Nederlands hebben, komt het erop aan het bestaande vrijetijdsaanbod meer bekendheid te geven en financiële drempels te verlagen. Via een coachingstraject zullen begeleiders van het reguliere vrijetijdsaanbod bovendien beter leren omgaan met deze groep. Kinderen met een heel beperkte kennis van het Nederlands kunnen dan weer rekenen op een specifiek aanbod waarbij ze ongeremd kunnen oefenen: taalkampen in de zomer, taal- en spelnamiddagen in kortere schoolvakanties en taalstimuleringsgroepjes in de buitenschoolse opvang.

Stad Vilvoorde - Een meersporentraject naar een sterker aanbod aan taalstimulerende activiteiten in Vilvoorde

In samenwerking met: AVSG vzw, vzw 'de Rand', Agentschap Integratie en Inburgering

De stad Vilvoorde focust in haar meersporentraject voor taalstimulering vooral op kinderen uit het basisonderwijs en op jongeren uit het OKAN-onderwijs. Er komt om te beginnen een stuurgroep die de relevante partners samenbrengt en een gedragen visie ontwikkelt rond taalstimulering. Via vorming en ondersteuning wordt die visie gedeeld met animatoren, vrijetijdsaanbieders en begeleiders in de opvang. Zij krijgen zo de nodige instrumenten in handen om taalstimulering te integreren in hun werking. Daarnaast worden bestaande taalstimulerende activiteiten, zoals het taalbadinitiatief Speeltater en het voorleesinitiatief Boekenstoet, uitgebreid naar een bredere doelgroep.

Vzw 'de Rand' - Samen scoren met Nederlands in de 6: integrale oefenkansen Nederlands voor kinderen in de vrije tijd

In samenwerking met: werkgroep taalstimulering in de vrije tijd met partners uit de gemeente Drogenbos,  werkgroep taalstimulering in de vrije tijd met partners uit de gemeente Wemmel, vzw 'de Rand' als plaatsvervangend bestuur voor de overige 4 faciliteitengemeenten rond Brussel

Vzw ‘de Rand’ versterkt in de zes faciliteitengemeenten van de Rand het aanbod oefenkansen voor kinderen in de vrije tijd én zet begeleidingstrajecten op met lokale actoren. De vzw werkt samen met scholen, lokale besturen, vrijetijdsaanbieders en andere partners om tot een breed aanbod op maat van de lokale context te komen. De Rand experimenteert in samenwerking met nieuwe begeleidende partners en ontwikkelt een divers en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor een brede doelgroep. Daarnaast ondersteunt de vzw ook verenigingen en andere vrijetijdspartners om hun werking toegankelijk te maken voor alle kinderen én hierbij oog te hebben voor oefenkansen Nederlands.

Vzw 'de Rand' - Samen scoren met het Nederlands in de 13 : ondersteuning, kwaliteitsbevordering en taalcoaching bij de organisatie van een taalstimulerend aanbod voor kinderen in de vrije tijd

Omdat de vraag naar ondersteuning in de 13 randgemeenten heel groot is, wil vzw 'de Rand' haar expertise zo goed mogelijk delen. Concreet wil ze de deskundigheid die er in de regio is rond taalstimulering versterken door: 

  • als expertisepartner lokale besturen te ondersteunen die een projectaanvraag indienen rond taalstimulering voor kinderen in de vrije tijd. 
  • vormingen en infosessies te geven aan begeleiders van taalstimulerende activiteiten en aan verenigingen.
  • taalcoaching op het terrein aan te bieden in opdracht van lokale besturen. 
  • het aanbod aan uitvoerende partners met expertise rond taalstimulering te vergroten door hen te ondersteunen en te vormen.  
  • als regisseur te werken aan een brede en gedeelde visie met partners uit de rand rond het thema ‘oefenkansen Nederlands voor kinderen en jongeren’.
Kinderbegeleider en twee kindjes spelen met blokjes.