Integratiebeleid

Wat is een lokaal integratiebeleid?

Als verkozen beleidsmaker van een gemeente in de Vlaamse Rand wordt ook u geconfronteerd met een sterk evoluerende bevolkingssamenstelling. De toenemende internationalisering en de continue instroom uit de hoofdstad van nieuwe inwoners van veelal vreemde origine zorgt voor een aantal nieuwe uitdagingen voor de lokale samenleving. Meer dan vroeger is deze instroom zeer divers qua taal en culturele achtergrond. Oost-Europeanen, Aziaten, Latijns-Amerikanen, vluchtelingen, arbeidsmigranten, internationale functionarissen, diplomaten en andere beroepsmatige expats kiezen bewust of onbewust voor een leven in de Vlaamse Rand. 

Veel gemeenten in de Rand nemen duidelijk al heel wat initiatieven gericht op deze nieuwe inwoners en de veranderende bevolkingssamenstelling. Op vlak van onthaal en inburgering, lokale integratie, onderwijs, jeugdwerk en kindbeleid, taalbeleid en taalpromotie, ook inzake welzijn, jeugd, sport en cultuurbeleid worden al heel wat maatregelen getroffen.  

Een uitgewerkt gemeentelijk integratiebeleid kan u helpen een antwoord op deze nieuwe uitdagingen te formuleren. Bijhorende acties en beleidsinstrumenten zorgen ervoor dat expliciete inspanningen en inclusieve maatregelen zoveel mogelijk op mekaar worden afgestemd. Een uitgebouwd lokaal integratiebeleid stelt u als lokaal bestuur in staat uw lokale regierol actiever te voeren. Als lokaal bestuurder staat u het dichtst bij de burger en heeft u het beste zicht op de concrete lokale noden en hoe deze kunnen worden ingevuld. 

Haalbare beleidsinstrumenten die kunnen helpen het Vlaams karakter van de Rand te bestendigen en versterken zijn bijvoorbeeld: een bewust uitgewerkt gemeentelijk taalbeleid met voldoende aandacht voor taalpromotie en bijkomende oefenkansen Nederlands, stimuleren tot interactie in het Nederlands,  verhogen van de participatiegraad en werken aan een positief uitnodigend taalklimaat, ….