Stand van de Rand

In 2004 besliste de Vlaamse Regering om START (Strategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling) op te stellen voor de luchthavenregio. Dit ter ontwikkeling van de regio met aandacht voor de belangen van de omwonenden, werknemers en werkgevers en om het vertrouwen in de investeerders te herstellen. Er werden diverse overlegorganen opgericht om dit beleid vorm te geven. START had voor namelijk invloed op vlak van mobiliteit, bedrijfsterreinontwikkeling, arbeidsmarkt en ook op leefbare omgeving. In navolging van deze overlegorganen werden projectmonitoringsfiches opgemaakt, op periodieke basis geactualiseerd waarvan een laatste stand van zaken werd meegedeeld aan de Vlaamse Regering op 10 januari 2014, nu reeds 2 jaar geleden.

Op 16 december 2011 stelde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) en aanpalende openruimte gebieden definitief vast. Ook hier werden projectfiches opgemaakt, waarvan een laatste stand van zaken eveneens dateerde van januari 2014.

Zowel START als GRUP VSGB hadden eigenlijk een gemeenschappelijke doelstelling: projecten van zeer verscheiden aard naar vorm, inhoud en grootte opvolgen via een (half)jaarlijkse rapportering teneinde wederzijds informatie uit te wisselen en de verschillende (vele) betrokken sectoren aan te sporen om actie te ondernemen. De voortgang van de projecten staat centraal.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten verder te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse Regering het START overlegplatform en het flankerend beleid GRUP VSGB daarom gebundeld in één overlegorgaan: het Coördinatieplatform Stand van de Rand.

Dit orgaan heeft als opzet om het flankerend beleid in de Vlaamse Rand als strategisch gebied rond Brussel verder te zetten en nauwgezet op te volgen met hierin een belangrijke rol voor de luchthaven van Zaventem als één van de belangrijkste economische poorten van Vlaanderen.

Deze werkgroep komt periodiek samen onder voorzitterschap van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de desbetreffende beleidsvelden en -entiteiten.

In totaal zijn er een 20-tal fiches uitgewerkt gericht naar thema’s die verdere impulsen nodig hebben. Deze lijst bestaat uit 5 thema’s: ‘Omgeving’, ‘MOW’, ‘Onderwijs’, ‘Welzijn’ en ‘Wonen’. Elk thema omkadert een aantal projectmonitoringsfiches. Elk project heeft op zijn beurt een duidelijk afgelijnd karakter en kan in belangrijke mate een hefboomeffect bewerkstelligen. Over de voortgang van deze projecten wordt jaarlijks gerapporteerd aan de Vlaamse Regering.

Jaarlijks organiseert de minister voor de Vlaamse Rand een colloquium voor o.m. alle mandatarissen uit de 19 gemeenten. Tijdens dit colloquium krijgen de genodigden informatie over de vooruitgang van de dossiers en is er aansluitend een interactie- en vraagronde.